Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu - dane teleadresowe

Dane teleadresowe

budynek KMP w Nowym Sączu z lotu ptaka

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W NOWYM SĄCZU
UL. ARTURA GROTTGERA 50
33-300 NOWY SĄCZ

Telefon: 47 833 41 11

Faks: 47 833 41 40

Strona internetowa: http://nowy-sacz.policja.gov.pl

 

OFICER DYŻURNY

numer telefonu: 47 833 46 30 (czynny całą dobę)
adres e-mail: dyzurni@nowy-sacz.policja.gov.pl (czynny całą dobę)

Informujemy, że podany numer telefonu nie służy do zasięgania informacji o wcześniej zgłaszanych sprawach, porad prawnych itp. W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się korzystając z numeru alarmowego 112.

 

CENTRALA (połączenie rozmowy z poszczególnymi wydziałami)

numer telefonu: 47 833 41 11

 

SEKRETARIAT KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W NOWYM SĄCZU

numer telefonu: 47 833 41 00 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30)

adres e-mail: komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl (wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:00)

Podany adres nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

 

Dane teleadresowe poszczególnych komórek i jednostek podległych znajdują się w zakładce INFORMACJE opisującej strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.


Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu:
podinsp. Maria Węgrzyn

Zastępca Inspektora Ochrony Danych KMP w Nowym Sączu: Beata Górka

adres e-mail: iod.kmp@nowy-sacz.policja.gov.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO oraz zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO

informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w centralnych systemach informatycznych funkcjonujących w Policji jest Komendant Główny Policji - adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;
• klauzula informacyjna dostępna jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kgp.policja.gov.pl/ w zakładce „RODO” i „DODO”

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu jest Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – adres: ul. Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz;
2) w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kmp@nowy-sacz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem na kopercie „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Miejskim Policji w Nowym Sączu lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
d) rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;
7) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art.15 DODO stosuje się odpowiednio.Oficer prasowy 

Policja w Małopolsce 

Zielona strefa 

 

Powrót na górę strony