Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu

Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, który wykonuje, na obszarze miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu powołuje Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starosty Nowosądeckiego.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wyznaczone zadania realizuje przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, komendantów i kierowników podległych komisariatów i posterunków.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu jest przełożonym wszystkich policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i pracujących w jednostkach Policji wchodzących w skład Komendy. Koordynuje funkcjonowanie wydziałów i zespołów Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sącza oraz podległych jednostek Policji na terenie Sądecczyzny.

W sprawach określonych ustawami i w innych przepisach, Komendant Miejski Policji jest organem administracji I stopnia, zarówno wobec podwładnych policjantów i pracowników Policji, jak również podmiotów zewnętrznych. W stosunku do osób zatrudnionych w Komendzie posiada uprawnienia pracodawcy. W określonych przypadkach pełni funkcje reprezentanta Skarbu Państwa.

Komendant Miejski Policji jest kierownikiem zespolonej służby i podlega:

  1. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego policjantów oraz jako organowi administracji rządowej w sprawach określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, decyzji, rozkazów i poleceń;
  2. Zwierzchnictwu Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starosty Nowosądeckiego, jako przedstawicielowi Wojewody Małopolskiego nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu składa Prezydentowi Miasta Nowego Sącz i Staroście Nowosądeckiemu roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Jest obowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.


Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu znajduje się na ul. Artura Grottgera 50 w Nowym Sączu.

W Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu prowadzona jest strona internetowa sądeckiej Policji, strona Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu oraz strona E-usługi

W Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa albo wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji, posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony