Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1123).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności: zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu. W przypadku braku właściwości petycję przesyła się do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

Petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

- wskazanie adresata petycji,

- wskazanie przedmiotu petycji,

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Petycje można składać:

- listownie na adres:

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

- w Biurze Podawczym Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, ul. Grottgera 50, pokój nr 0.39 (parter), od poniedziałku do piątku (oprócz świąt), w godzinach 9.00-14.00

- faksem – na numer: 47 833 41 42

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl


Wzór

L.p. nr sprawy skan data złożenia petycji imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana przebieg postępowania
           
           

Pouczenie w związku z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu.
Kontakt: ul. Artura Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz, tel. 47 833 41 00, faks numer 47 833 41 42

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Adres e-mail: iod.kmp@nowy-sacz.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:
- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KMP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Powrót na górę strony