Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest uregulowany w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) W myśl. art. 1 tej Ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust.1).

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać:

- listownie na adres:

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

- w Biurze Podawczym Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, ul. Artura Grottgera, 50 pokój nr 0.39 (parter), od poniedziałku do piątku (oprócz świąt), w godzinach 9.00–14.00

- faksem – na numer: 47 833 41 42

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl

Dla ułatwienia można skorzystać z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

Pouczenie w związku z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu.
Kontakt: ul. Artura Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz, tel. 47 833 41 00, faks numer 47 833 41 42

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Adres e-mail: iod.kmp@nowy-sacz.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe:
- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych oraz ich sprostowania.
Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).

Powrót na górę strony