E-usługi: zaświadczenie z kolizji/wypadku

E-usługi: zaświadczenie z kolizji/wypadku

E-usługa zaświadczenie z kolizji/wypadku jest przeznaczona dla osób fizycznych, osób prawnych, instytucji oraz ubezpieczycieli ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych - wypadkach lub kolizjach drogowych.

Poniższy link kieruje bezpośrednio do formularza wniosku o zaświadczenie z kolizji/wypadku:

https://euslugi.malopolska.policja.gov.pl/mieszkaniec/katalog-e-uslug/eusluga-zaswiadczenie-z-kolizji-wypadku/formularz


INFORMACJE O E-USŁUDZE

Opis ogólny

Zaświadczenie o zdarzeniach drogowych - wypadkach lub kolizjach drogowych jest potrzebne każdemu uczestnikowi zdarzenia drogowego do przedstawienia towarzystwu ubezpieczeniowemu w celu uzyskania odszkodowania (OC, AC, NNW). Zaświadczenie takie może zawierać dane wskazane w art. 44 ust. 1 pkt. 4 Prd (dane personalne uczestników zdarzenia, właścicieli i ubezpieczycieli pojazdów), a także informować o charakterze, miejscu i czasie zaistnienia zdarzenia,  może też zawierać dane o wykonanych przez Policję czynnościach i stwierdzonych uszkodzeniach pojazdów biorących udział w zdarzeniu.  

Opłata za wydanie zaświadczenia

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 17 złotych. Opłata skarbowa musi zostać wniesiona na odpowiednie konto Miasta bądź Gminy zgodnie z właściwością terytorialną, gdzie siedzibę ma organ wydający zaświadczenie (Komenda Miejska Policji lub Komenda Powiatowa Policji bądź Komisariat Policji).

Termin realizacji wniosku

Wniosek zostanie zrealizowany w terminie nie później niż 7 dni od momentu wpłynięcia do właściwej jednostki Policji. Policja na wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej wydaje zaświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Kiedy nie otrzymasz zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia może nastąpić w następujących przypadkach;
- organ nie jest właściwy w sprawie;
- osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia nie wykazała interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego;
- brak przepisu prawa, który wymagałby urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego;
- organ nie dysponuje danymi umożliwiającymi wydanie zaświadczenia;
- organ nie może spełnić żądania strony w zakresie treści zaświadczenia ze względu na zakres posiadanych danych lub ze względu na zakaz wynikający z przepisów prawa (zakaz ten musi wyraźnie wynikać z przepisów, nie można go domniemywać).

Kiedy możesz złożyć odwołanie

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Strona może złoży na bezczynność instytucji jeśli:
- instytucja nie przekaże stronie informacji w wyznaczonym czasie i nie poinformuje stronę o powodach opóźnienia;
- informacja otrzymana będzie – niepełna;

Dodatkowo w przypadku, kiedy organ – ze względu na brak danych – nie może wydać zaświadczenia o treści wskazanej we wniosku zainteresowanego, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę. Na to postanowienie także służy zażalenie.

Powrót na górę strony