MKZP przy KMP w Nowym Sączu

Informacje dotyczące MKZP przy KMP w Nowym Sączu

Międzypowiatowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Artura Grottgera 50, pok. 2.59 (II piętro);

Wszelkich informacji związanych z MKZP przy KMP w Nowym Sączu udziela pani Renata Pietrzak

tel. 47 833 44 86 (codziennie w godz. 7.00-15.00)

Numer konta: Santander Bank  80 1500 1559 1215 5003 7011 0000

W dniu 7 marca 2024 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Międzypowiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu, podczas którego zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu MKZP przy KMP w Nowym Sączu za rok 2023, a także sprawozdanie i wnioski komisji rewizyjnej. Ponadto Walne Zebranie Delegatów zatwierdziło zmiany w Statucie Kasy, dotyczące § 31 p. 3 oraz wprowadzenia nowych załączników do Statutu, które obowiązują od 1 maja 2024 r.:

 • deklaracja przystąpienia do MKZP przy KMP w Nowym Sączu (zał. nr 1);
 • wniosek o udzielenie pożyczki (zał. nr 4);
 • wniosek o zawieszenie spłaty rat pożyczki (zał. nr 5);
 • deklaracja aktualizująca członka MKZP przy KMP w Nowym Sączu (zał. nr 6);
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych członka MKZP przy KMP w Nowym Sączu (zał. nr 7);
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej do wypłaty wkładów na wypadek śmierci członka MKZP przy KMP w Nowym Sączu (zał. nr 8);

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian. Ponadto przygotowany został druk prośby/wniosku do Zarządu MKZP o możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki.

Do 10 maja 2024 r. będą przyjmowane zarówno stare jak i nowe wnioski (załączniki), natomiast od 1 maja 2024 r. wszelkie wnioski/pisma złożone na starych drukach nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informuję, iż osoby składające deklarację członkowską po 10 maja 2024 r. obowiązane są dołączyć do deklaracji zał. 7 i 8. 

WAŻNE! Zgodnie z § 31 p.8 wnioski o pożyczkę oraz inne pisma należy składać u osoby prowadzącej obsługę finansowo-księgową lub przesłać pocztą w oryginale do 10 dnia kalendarzowego miesiąca, w którym mają być rozpatrywane. Kopie/maile wniosków/pism nie będą rozpatrywane do czasu dostarczenia oryginału.

 

Najważniejsze informacje dla członków związane ze zmianami w Międzypowiatowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

 1. Jednorazowe wpisowe – 50 zł;
 2. Wysokość miesięcznego wkładu członkowskiego dla wszystkich członków (funkcjonariusz, pracownik, emeryt, rencista) wynosi od 30 zł do 300 zł;
 3. Członkiem MKZP może być również funkcjonariusz lub pracownik cywilny jednostki organizacyjnej Policji, posiadającej swoją siedzibę lub oddział zamiejscowy na terenie jednostek wchodzących w skład MKZP, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek członka, Zarząd może wyrazić zgodę na kontynuowanie członkostwa pomimo przeniesienia do dalszego pełnienia służby/pracy w innych jednostkach organizacyjnych Policji.
 4. W momencie przyjęcia w poczet członków MKZP, nowoprzyjęty może uzupełnić wkład członkowski jednorazowo o kwotę maksymalnie 2000 złotych.
 5. Wkład członkowski może być zredukowany na pisemny wniosek (wg wzoru – załącznik nr 3) członka do 50% w momencie przejścia funkcjonariusza/pracownika cywilnego na emeryturę/rentę.
 6. Członek Kasy może ubiegać się o pożyczkę z MKZP po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych miesięcznych wkładów członkowskich.

 

Udzielanie pożyczek

 1. Pożyczki udzielane są na wniosek pożyczkobiorcy stanowiący załącznik nr 4 do Statutu. Wniosek należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca, w którym ma być rozpatrzony. Posiedzenia Zarządu Kasy, na których przyznawane są pożyczki odbywają się nie później niż 15 dnia miesiąca kalendarzowego.
 2. Do wniosku należy dołączyć zobowiązanie poręczycieli, oświadczenia o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, które stanowią integralną całość wniosku o udzielenie pożyczki.
 3. Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznaniu, nie więcej niż 24 rat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w maksymalnie 30 ratach.
 4. Nie udziela się pożyczek uzupełniających. Warunkiem udzielenia pożyczki jest całkowita spłata dotychczasowego zadłużenia.
 5. Pożyczka może zostać udzielona do wysokości:
 • wkładu członka Kasy – bez poręczycieli;
 • do wysokości trzykrotnych wkładów, jednakże nie wyższej niż do 30 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu udzielania pożyczki – wymaganych jest dwóch poręczycieli.
 1. Poręczycielem może być tylko członek Kasy spełniający następujące kryteria:
 • pełni służbę lub świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
 • umowa lub inny akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę, zostały zawarte co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka Kasy;
 • stosunek prawny łączący go z pracodawcą nie został wypowiedziany;
 • nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

Dokumenty do pobrania – aktualne obowiązujące od 1 maja 2024 r.:

 

Pliki do pobrania

 • 4.23 MB
  Statut MKZP z dnia 18.11.2022 - tekst jednolity po zmianach z dnia 07.03.2024
 • 693.53 KB
  zał. nr 1 - deklaracja przystąpienia do KMZP przy KMP w Nowym Sączu
 • 351.76 KB
  zał. nr 2 - rezygnacja z członkostwa MKZP przy KMP w Nowym Sączu
 • 422.96 KB
  zał. nr 3 - deklaracja emeryta, rencisty o kontynuacji członkostwa w MKZP przy KMP w Nowym Sączu
 • 673.07 KB
  zał. nr 4 - wniosek o pożyczkę
 • 489.52 KB
  zał. nr 5 - wniosek o zawieszenie spłaty rat pożyczki (prolongata)
 • 632.44 KB
  zał. nr 6 - deklaracja aktualizująca członka MKZP przy KMP w Nowym Sączu
 • 624.49 KB
  zał. nr 7 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych członka MKZP przy KMP w Nowym Sączu
 • 637.52 KB
  zał. nr 8 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej do wypłaty wkładów na wypadek śmierci członka MKZP przy KMP w Nowym Sączu
 • 307.06 KB
  prośba o wcześniejszą spłatę pożyczki
Powrót na górę strony