Informacje dla niepełnosprawnych

Polish

NUMER ALARMOWY 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a:
  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko
 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

- polskiego języka migowego (PJM),

- systemu językowo-migowego (SJM),

- sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

a) osobiście: KMP w Nowym Sączu

b) pocztą na adres: KMP w Nowym Sączu , ul. Grottgera 50 ;

c) telefonicznie:18 44 24 630/18 44 244100 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);

d) faksem na nr18 44 24 140(przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

e) na adres e-mail:komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie)

Formularz zgłoszeniowy dla niepełnosprawnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (http://nowy-sacz.policja.gov.pl/).

Data publikacji strony internetowej:2013-lipiec

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (http://nowy-sacz.policja.gov.pl/)jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności (związanych z ograniczeniami technicznymi) wymienionych poniżej :

- nie wszystkie pliki PDF czy inne popularne pliki do ściągnięcia są dostępne cyfrowo (np. pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych),

- pliki PDF są nieczytelne dla czytników ekranu, ale użytkownicy mogą je rozpoznać narzędziem OCR służącym m.in. do rozpoznawania tekstu w zeskanowanym dokumencie,

- wstawianie na stronę plików typu PDF, DOC, PPT itp. jest ograniczane są do minimum, a redaktorzy w miarę możliwości starają się osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- z uwagi na ograniczenia systemowe strony, pliki dźwiękowe nie posiadają transkrypcji tekstowej, podobnie jak pliki wideo (brak również audiodeskrypcji),

- pliki graficzne zamieszczone w serwisie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nie posiadają opisów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi, aczkolwiek redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób możliwie zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony KMP w Nowym Sączu prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Zapewnienia Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami - asp. Tomaszem Michalikiem:

tel. 47 833 43 13 e-mail: Tomasz.Michalik1@nowy-sacz.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu znajduje się w budynku przy ul. Grottgera 50 w Nowym Sączu, który jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych m.in. w następującym zakresie:

- przed komendą, blisko wejścia do budynku, znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością,

- wejście główne znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody z poręczami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich; nie ma przeszkód w postaci progów, a szerokie drzwi otwierają się automatycznie, na fotokomórkę,

- w wewnątrz budynku znajduje się winda przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych,

- na każdym piętrze budynku zlokalizowane się toalety dla interesantów przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- w budynku istnieje informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów,

- w budynku znajduje się dźwiękowy oraz świetlny system powiadamiania alarmowego.

Po wejściu na teren komendy należy udać się na recepcję znajdującą się w holu na wprost wejścia do budynku, gdzie pracownik udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Tam można również uzyskać kartę dostępu uprawniającą do wejścia na teren komendy. Następnie zostanie poproszona osoba, realizująca dany zakres spraw, która pomoże w jej realizacji. Po terenie jednostki interesanci poruszają się w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy.

Na teren jednostki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z uwagi na ograniczenia techniczne lub wcześniejsze rozwiązania projektowo-wykonawcze budynek jednostki nie posiada:

- pętli indukcyjnych,

-wizualnego i dotykowego lub głosowego planu obiektu,

oznaczeń w alfabecie Braille'a ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

- elementów oznakowania kontrastowego,

- w okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące,

- domofon znajduje się na wysokości 1,4 metra,

- na chwilę obecną nie ma procedury i specjalistycznego sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W jednostce istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu polskiego języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: BIP KMP w Nowym Sączu - Informacje dla osób niepełnosprawnych. 

Koordynator ds. Zapewnienia Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami – asp. Tomasz Michalik:

Tel. 47 833 43 13

e-mail: Tomasz.Michalik1@nowy-sacz.policja.gov.pl

Informacje dla niepełnosprawnych
Status (workflow):