Policjanci pełnią ważną rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wyróżnijmy najbardziej zaangażowanych!

Policjanci pełnią ważną rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wyróżnijmy najbardziej zaangażowanych!

15 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodzin. To dobra okazja, aby poruszyć temat przemocy w rodzinie. Funkcjonariusze, którzy zajmują się jej ofiarami niejednokrotnie wiele poświęcają, aby nieść im pomoc, bo jak sami mówią o swojej pracy – jest to służba drugiemu człowiekowi.

 404 Niebieskie Karty

Na terenie działania sądeckiej komendy Policji i jednostek podległych w roku 2017 policjanci wdrożyli procedurę Niebieskiej  Karty w 404 przypadkach (miasto – 183, wieś – 221).  

Celem udzielenia pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową, w których wdrożono procedurę Niebieskiej Karty, dzielnicowi z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, systematycznie uczestniczą w pracach grup roboczych powołanych przy miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Odwiedzają też rodziny objęte procedurą Niebieskiej Karty, mając na celu stałe monitorowanie sytuacji panującej w rodzinach dotkniętych przemocą oraz wdrożenie odpowiednich działań pomocowych.

Policjanci prowadzą również czynności procesowe w kierunku art. 207 kodeksu karnego (znęcanie fizyczne lub psychiczne), których celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przemocy.

Sądeccy funkcjonariusze angażują się w walkę z problem przemocy w rodzinie, jednak bez pomocy innych osób: sąsiadów, dalszej rodziny czy znajomych, nie jest możliwa odpowiednio szybka reakcja na ludzką krzywdę. Każdy sygnał otoczenia, że w rodzinie dzieje się coś złego, jest bardzo ważny – przerwanie zmowy milczenia, może pomóc uniknąć tragedii.

 To służba ludziom, warto pomagać - mówią policjanci

 Praca z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, to jedna z tych, które wśród policjantów uważane są za najbardziej wymagające. Funkcjonariusze muszą w swoich działaniach wykazać się szerokim wachlarzem umiejętności – wiedzą z zakresu prawa, znajomością procedur, czy umiejętnością poradzenia sobie z agresją ze strony domowników. Jednak szczególnie ważna jest tu empatia i serdeczność. Policjant to człowiek, który czuje potrzebę niesienia pomocy drugiemu,  jest gotowy do poświęceń i przedkłada potrzeby innych ponad swoje własne. Jednocześnie pełni funkcję psychologa, prawnika, powiernika, a nierzadko nawet przyjaciela. Godzina interwencji nie ma znaczenia, dlatego funkcjonariusze, którzy mają pod swoją opieką chociażby małoletnie ofiary przemocy, gotowi są spieszyć z pomocą o każdej porze. O swojej pracy mówią SŁUŻBA – 24 godziny na dobę.

 Wyróżnijmy policjantów, którzy szczególnie pomagają

Wśród funkcjonariuszy, którzy pracują z ofiarami przemocy w rodzinie, wskazać można także takich, którzy wyróżniają się na tle innych i którym warto podziękować w sposób szczególny. Już od jedenastu lat Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” organizuje konkurs pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. To doskonała okazja, by wyróżnić policjantów wyjątkowo angażujących się we wszelkiego rodzaju działania, których celem jest zapobieganie przemocy w rodzinie. Co ważne, zgłoszenia do konkursu konkretnego policjanta nadsyłają do organizatorów te osoby, które uzyskały od niego pomoc, a także przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi on współpracuje. Dla zaangażowanego w swoją pracę policjanta, który poświęca się jej bez reszty, taki wyraz uznania ze strony osób, którym pomaga, jest największą nagrodą i wartością.

XI EDYCJA OgólnopolskiEGO konkursU PN. "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ" 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia od 2008 roku ogłasza kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

(więcej informacji na stronie internetowej:  www.policjant.niebieskalinia.pl)

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

KANDYDATÓW DO XI EDYCJI KONKURSU MOGĄ ZGŁASZAĆ OSOBY INDYWIDUALNE, ORGANIZACJE I INSTYTUCJE (Z WYJĄTKIEM POLICJI) DO DNIA 31 MAJA 2018 ROKU.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl  lub pocztą na adres: „Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Jeśli zgłaszający chciałby wyróżnić kilku funkcjonariuszy Policji, musi nadesłać oddzielne zgłoszenie i uzasadnienie dla każdego z kandydatów. Nagroda ma charakter indywidualny – nagradza się policjanta, a nie jednostkę policji w której pracuje.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na funkcjonariuszy pozostających w służbie czynnej (nie emerytowanych). Kapitula Konkursu liczy na wyczerpujące uzasadnienia, gdyż tylko takie pozwolą ocenić szczególnie wysokie zaangażowanie kandydata w przeciwdziałanie przemocy domowej.

Źródło informacji http://www.policjant.niebieskalinia.pl oraz www.policja.pl