Wymagane dokumenty

Dobór - Wymagane Dokumenty
Wymagane Dokumenty:
  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
  • dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (z potwierdzeniem przeniesienia do rezerwy), jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
  • kopie wszystkich posiadanych świadect pracy (oryginały do wglądu).

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna (zgodnie z RODO) - pobierz wzór oświadczenia