Straż Miejska

 

Strażnik miejski/gminny ma prawo do:

1)  udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;

2)  legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;

3)  ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;

3a)  dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

 a)  w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

 b)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,

 c)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego;

4)  nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

5)  dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu; oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

6)  usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym;

7)  wydawania poleceń;

8)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

9)  zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji;

Strażnik gminny/miejski/ może użyć środków przymusu bezpośredniego:

- siła fizyczna;

- kajdanki zakładane na ręce;

- pałka służbowa;

- pies służbowy;

- ręczny miotacz substancji obezwładniających;

- przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Strażnik Straży Gminnej /miejskiej/  może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.