Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
ul.Jedynaka30a32-020Wieliczka
Telefon: 
47 83412 11
Faks: 
12 278 31 82

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
ul. Jedynaka 30A
32-020 Wieliczka

Oficer Dyżurny
tel.: 47 83412 11, 47 83412 27
faks: 47 83 41 271

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego
tel.: 47 83412 42

Sekretariat Wydziału Prewencji
tel.: 47 83412 42

Sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
tel.: 47 83412 19

Sekretariat Wydziału dw. z Korupcją i  Przestępczością Gospodarczą
tel.: 47 83 4 12 19

Sekretariat Komendanta
tel.: 47 83 41 215
faks: 12 278 31 82

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce informuje, iż nie przyjmuje się, do odwołania, osób w celu złożenia ustnej skargi lub wniosku. Zaleca się korzystanie z dostępnego na stronie http://wieliczka.policja.gov.pl formularza lub przesyłanie korespondencji za pośrednictwem Rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce pod adres: rzecznik@wieliczka.policja.gov.pl . Informuję ponadto, że do odwołania wstrzymuje się zapisy i przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków do Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce.
Inspektor Ochrony Danych KPP w Wieliczce:

Marta Wolska

e-mail : iod.kpp@wieliczka.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO

oraz

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO

informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce – adres: ul. Jedynaka 30 A, 32-020 Wieliczka;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@wieliczka.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Jedynaka 30 A, 32-020 Wieliczka z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Wieliczce lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),

b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.