Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
KWP Kraków
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
ul.Żwirki i Wigury734 - 600Limanowa
Telefon: 
47 83 45 401
Faks: 
47 83 45 456

Szczegółowe dane teleadresowe:

http://limanowa.policja.gov.pl/pl/unit-structure

 

Inspektor Ochrony Danych KPP w Limanowej:

mgr Paulina Ficoń
adres e-mail: iod.kpp@limanowa.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO

oraz

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO

informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w centralnych systemach informatycznych funkcjonujących w Policji jest Komendant Główny Policji - adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;
klauzula informacyjna dostępna jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kgp.policja.gov.pl/ w zakładce „RODO” i „DODO”

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Limnaowej jest Komendant Powiatowy Policji
w Limanowej – adres: ul. Żwirki i Wigury 7 , 34-600 Limanowa;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@limanowa.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Żwirki i Wigury 7, 34-600 Limanowa z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej w celu:

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Limanowej lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych,
w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych,
żądania sprostowania danych osobowych,
żądania usunięcia danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art.15 DODO stosuje się odpowiednio.

Deklaracja dostępności
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://limanowa.policja.gov.pl/
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona jest w trakcie przebudowy. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na nowej stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.
Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-22.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Oficer Prasowy, adres poczty elektronicznej rzecznik@limanowa.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8345 510. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Żwirki i Wigury 7. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.
Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się poręcz. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym. Podjazd prowadzi do wejścia głównego do budynku.
W holu głównym po prawej stronie znajduje się Stanowisko Kierowania, po lewej stronie znajduje się Punkt Recepcyjny. W Punkcie Recepcyjnym w godzinach urzędowania odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po godzinach urzędowania funkcjonariusze pełniący służbę na Stanowisku Kierowania są odpowiedzialni między innymi za obsługę interesantów.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Do dalszych częściach obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy/podnośnika.
Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się Punktem Recepcyjnym. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie, przy recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.
Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza języka migowego online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.
Informujemy, że na teren terenie Komendy Powiatowej Policji w Limanowej można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Oficerem Prasowym, adres poczty elektronicznej rzecznik@limanowa.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 45 510